წესები და პირობები

ერთის მხრივ, შპს „საქართველოს ფოსტა“, შემდგომში „ექსპედიტორი“ კომპანია, ელექტრონული პტატფორმა: https://www.gpost.ge/,
ტელ: 2-24-09-09, მისამართი: სადგურის მოედანი №2, თბილისი 0100, საქართველო. 
 
და მეორეს მხრივ, მომხმარებელი: ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს გადაზიდვის სერვისით და მინიჭებული აქვს ოთახის ხუთნიშნა ნომერი, რომელიც დაფიქსირებულია ტვირთის ჩამოსვლისას თანდართულ საერთო კომერციულ ინვოისში, საბაჟო დოკუმენტაციაში და შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს მონაცემთა ბაზაში, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

 
1. ხელშეკრულების საგანი
1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს „ექსპედიტორის“ საწყობიდან (რომელიც მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში), შემკვეთის მიერ გადაგზავნილი და ექსპედიტორის მიერ მიღებული ტვირთის საქართველოში საექსპედიციო გადაზიდვის მომსახურების გაწევა, რომელსაც ექსპედიტორი უზრუნველყოფს თავისი სახელით და შემკვეთის ხარჯზე;
1.2. კომპანია „საქართველოს ფოსტა“-ში მომხმარებლის რეგისტრაცია უფასოა და ნებაყოფლობითი. რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონული პლატფორმით: www.maleo.ge. მომსახურების პირობები საჯაროა. კომპანია „საქართველოს ფოსტა“-ს მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დაეთანხმა აღნიშნული ხელშეკრულების პირობებს, მხოლოდ მისი გაცნობის შემდეგ;

 
2. ტრანსპორტირების ღირებულება და გადახდის წესი
2.1. გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს 6.99$ (ექვსი და ოთხმოცდაცხრამეტი) აშშ დოლარს 1 (ერთი) კგ–ზე, გადახდის დღისთვის არსებული საქართველოს ბანკის დოლარის შესყიდვის კურსით ლარებში.
2.2. თუ ამანათ(ებ)ის ზომა (სიგრძე, სიგანე ან სიმაღლე) აღემატება 1.5 მ-ს, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ექსპედიტორ კომპანიას და შეატყობინოს აღნიშნულის შესახებ;
2.3. ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ maleo.ge-ზე მითითებული გადახდის მეთოდებით (საბანკო გადარიცხვით ან სწრაფი ჩარიცხვის აპარატით). სხვა შემთხვევაში, თანხის მიღების დადასტურება დროულად არ მოხდება, რაც გამოიწვევს ამანათების დარიგებისას შეფერხებებს;
2.4. მხარეთა შორის ანგარიშსწორება ხორციელდება გზავნილ(ებ)ის ჩამოტანის შემდეგ, გზავნილების გატანამდე, არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში. ვადის გადაცილების შემდეგ გზავნილ(ებ)ი ექვემდებარება დაარქივებას შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს ვებ-გვერდზე „ჩაუბარებელი გზავნილ(ებ)ის დაარქივების, გამოთხოვისა და განადგურების წესი“-ს შესაბამისად;

 
3. გზავნილის ჩაბარების წესი
3.1. გზავნილ(ებ)ი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში, ექსპედიტორის სერვისცენტრში ჩამოდის 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში;
3.2. გზავნილ(ებ)ის ექსპედიტორის შესაბამის სერვისცენტრში მისვლის შემდეგ, ინფორმაცია, აღნიშნულის შესახებ, იგზავნება მომხმარებელთან, როგორც სმს შეტყობინების, ასევე ელ-ფოსტის საშუალებით. აღნიშნული გზით შეტყობინების ადრესატისათვის მიწოდების შემდეგ, კურიერი დამატებით არ ახორციელებს ვიზიტს ადრესატის მისამართზე;
3.3. მომხმარებელმა ექსპედიტორის სერვისცენტრიდან „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის გასატანად სავალდებულოა, წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და ოთახის ხუთნიშნა ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილ(ებ)ი გააქვს მესამე პირს, მან ოთახის ნომერთან ერთად უნდა წარადგინოს, როგორც საკუთარი, ასევე ადრესატის პირადობის დამადასტურებელ საბუთი. 

 
4. გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის, კურიერული მომსახურეობის სერვისი
4.1. გზავნილ(ებ)ის შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს სერვისცენტრში შემოსვლის შემდეგ, როდესაც მას მიენიჭება სტატუსი „გზავნილი მიღებულია სერვის ცენტრში“,   მომხმარებელს შეუძლია, ვებ-გვერდის - www.maleo.ge-ს საშუალებით, ისარგებლოს „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის, კურიერული მომსახურეობის, სერვისით; შპს „საქართველო ფოსტა“ არ უზრუნველყოფს განსაბაჟებელი, დაზიანებული, სველი და შემოსავლების სამსახურის მიერ გახსნილი „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერვისს, საკურიერო მოსახურებას;
4.2. გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერვისის, კურიერული მომსახურეობის სერვისით სარგებლობისას, მომხმარებელი გზავნილ(ებ)ის ჩაბარებისას ხელმძღვანელობს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.3 მუხლით განსაზღვრული წესით;
4.3. მალეოს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერივისი შესაძლებელია მხოლოდ იმ ძირითად მისამართზე განხორციელდეს, რომელიც მომხარებელს ჰქონდა მითითებული გზავნილ(ებ)ის  ამერიკაში არსებული ექსპედიტორის საწყობის დატოვებამდე.
4.4. „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერვისის, კურიერული მომსახურეობის, საფასური შეადგენს 3 (სამი) ლარს;
4.5. ერთი რეისით ჩამოსული გზავნილ(ებ)ის მიტანა შესაძლებელია მოხდეს ერთი საკურიერო სერვისით; 
4.6. გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერვისი, საკურიერო მოსახურება, ვერ გააქტიურდება იმ ამანათზე რომლის წონა უდრის ან აღემატება 10 (ათი) კგ-ს;
4.7. „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის სერვისის, საკურიერო მომსახურეობის, სერვისის საფასურის გადახდა ხორციელდება 2.3. პუნქტში მითითებული წესის მიხედვით.
4.8. „მალეო“-ს გზავნილ(ებ)ის ადგილზე მიტანის, საკურიერო მომსახურების, სერვისით სარგებლობისას,  ექსპედიტორის კურიერის მიერ გზავნილ(ებ)ის ჩაბარების ვადები განისაზღვრება შემდგენაირად:
4.8.1. საქართველოს მასშტაბით იმ ქალაქებში, სადაც მდებარეობს ექსპედიტორის სერვისცენტრები შეკვეთის მიღებისას:
12:00 საათამდე - იმავე სამუშაო დღეს; 
12:00 საათის შემდეგ - მეორე სამუშაო დღის 12:00 საათამდე.
4.8.2. საქართველოს მასშტაბით იმ ტერიტორიაზე, სადაც არ მდებარეობს ექსპედიტორის სერვისცენტრი, გზავნილ(ებ)ი ადრესატს ბარდება, სერვისცენტრში შეკვეთის მიღებიდან, არაუგვიანეს მეორე დღეს;
4.9. თუ „საქართველოს ფოსტისგან“  დამოუკიდებელი მიზეზების გამო  ვერ ხდება გზავნილ(ებ)ის ადგილზე ჩაბარება (მაგ: კურიერს არ დახვდა ადრესატი მისამართზე, გზავნილზე მითითებულია არასწორი  მისამართი და ა.შ. ) კურიერი ტოვებს  შეტყობინების ფურცელს ადრესატის მისამართზე. ამის შემდეგ გზავნილ(ებ)ის გატანა შესაძლებლი იქნება სერვისცენტრიდან. 
4.10. კურიერის სერვისი ვერ გააქტიურდება იმ გზავნილ(ებ)ზე, რომლის წონა უდრის ან აღემატება 10 (ათი) კგ-ს.

 
5. გზავნილ(ებ)ის დაზღვევა, დაზღვევის ღირებულება და ანაზღაურების წესი
5.1. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შესაბამისი თანხის სანაცვლოდ დააზღვიოს დადეკლარირებული გზავნილ(ებ)ი დაკარგვისაგან ონლაინ რეჟიმში www.maleo.ge ვებ გვერდის  საშუალებით, ამერიკაში არსებული ექსპედიტორის საწყობის დატოვებამდე. მომხმარებელს არ შეუძლია, ისარგებლოს გზავნილ(ებ)ის შიგთავსის მთლიანი ან/და ნაწილობრივი დაზღვევის სერვისით;
5.2. დაზღვევის საფასური შეადგენს დეკლარაციაში მითითებული ნივთის ღირებულების 5%-ს. დაზღვევის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ტრანსპორტირების ღირებულებასთან ერთად, როდესაც გზავნილ(ებ)ი შემოვა საქართველოს გაცვლის ცენტრში
5.3. მომხმარებელმა, მალეოს გზავნილ(ებ)ის დაკარგვის შემთხვევაში, ექსპედიტორს უნდა წარუდგინოს გზავნილ(ებ)ის შესახებ რეკლამაცია (უკმაყოფილება);

 
6. მხარეთა მოვალეობები
6.1. მომხმარებელი ვალდებულია საფრთხეშემცველი ტვირთის არსებობისას, გააფრთხილოს ექსპედიტორი საფრთხის ზუსტი სახეობის შესახებ და, აუცილებლობის შემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე;
6.2. ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობის შესახებ არ იცოდა ექსპედიტორმა, შეიძლება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაუკისრებლად;

 
7. გზავნილ(ებ)ის დეკლარირება/განბაჟება
7.1. დეკლარირება (პროდუქციის გამომგზავნისა (ვებ-გვერდი, სადაც მომხმარებელმა შეიძინა პროდუქცია) და სასაქონლო დასახელების, ასევე ფასის მითითება) www.maleo.ge ვებ–გვერდზე სავალდებულოა. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს;
7.2. მომხმარებელი ვალდებულია, გზავნილ(ებ)ი დაადეკლარიროს მისი ამერიკის საწყობში მიტანიდან „საქართველოს ფოსტა“-ს ტერმინალში შემოსვლამდე;
7.3. გზავნილ(ებ)ის დეკლარირებისას მომხმარებელმა ვებ-გვერდზე (maleo.ge) უნდა ატვირთოს ან/და გზავნილ(ებ)ის გატანისას ექსპედიტორს წარუდგინოს გამყიდველი ორგანიზაციისგან მიღებული შესყიდვის საბუთი (ინვოისი);
7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი 7.2. მუხლით განსაზღვრულ ვადაში არ დაადეკლარირებს გზავნილ(ებ)ს, დეკლარირების პროცესი ვებ-გვერდზე შეწყდება და განახლდება გზავნილ(ებ)ის საბაჟოზე შემოსვლისას. მიმდინარე პროცესი აქტიური იქნება 8 (რვა) კალენდარული დღის განმავლობაში, რომლის უშედეგოდ გასვლის შემდგომაც, დაუდეკლარირებელი გზავნილ(ებ)ი გადაეცემა სახელმწიფოს.

 
8. პროდუქცია რომლის ტრანსპორტირებაც აკრძალულია
8.1. აკრძალალულია შემდეგი ნივთების ტრანსპორტირება-გამოგზავნა:
8.1.1. ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია;
8.1.2. მცენარეები ან მათი თესლები;
8.1.3. კვების პროდუქტები;
8.1.4. ცეცხლსასროლი და პნევმატური იარაღები და აქსესუარები;
8.1.5. ადვილად აალებადი საქონელი, როგორიცაა (საღებავები და ალკოჰოლის შემცველი ნივთიერებები);
8.1.6. პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;
8.1.7. ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია;
8.1.8. ფიტულები, ცხოველები, მცენარეები, ძვლები, ბეწვი;
8.1.9. ნებისმიერი ქვეყნის მონეტები ან ბანკნოტები;
8.1.10. ძვირფასეულობა, რომლის ღირებულებაც აღემატება 500 ლარს, იგზავნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კომპანია წინასწარ არის ინფორმირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას;
8.1.11. ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები;
8.1.12. ე.წ. „აზბესტი“-ს შემცველობის პროდუქცია;
8.1.13. არბალეტი, ისრები, მშვილდი;
8.2. მომხმარებლის მხრიდან, აკრძალული პროდუქციის გამოგზავნის შემთხვევაში, კომპანია შპს “საქართველოს ფოსტა“ არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციის საქართველოში გამოგზავნაზე ან უცხოეთში საბაჟოს მხრიდან პროდუქციის კონფისკაციაზე;
8.3. იმ შემთვევაში, თუ მომხმარებელი მაინც გაგზავნის აკრძალულ პროდუქციას კომპანია შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს მეშვეობით, მომხმარებლისთვის გადაცემულ ამერიკულ მისამართზე, კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას გზავნილ(ებ)ის გამომგზავნ მაღაზიასთან ან კერძო პირთან გზავნილის დაბრუნებაზე. აღნიშნული დარღვევა ჩაითვლება მომსახურების პირობების დარღვევად, რაც გამოიწვევს მომსახურების უპირობო შეწყვეტას და მომხმარებლისთვის საჯარიმო სანქციების დაკისრებას, რაც განისაზღვრება შპს „საქართველოს ფოსტა“-სთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ოდენობით.

 
9. სხვა შეზღუდვები და პირობები
9.1. შპს „საქართველოს ფოსტა“ ვალდებულებას იღებს კლიენტთთან მხოლოდ იმ სერვისებზე, რაც აღწერილია მომსახურების პირობების გვერდზე;
9.2. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ მის მიერ გზავნილ(ებ)ის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტები (პირადობა, პასპორტი, ბანკის ქვითარი) არის უტყუარი და ამ დოკუმენტების ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს;
9.3. ოთახის ნომერი, რომელზეც არცერთი ამანათი არ ფიქსირდება ჩაითვლება არა-აქტიურად და რეგისტრაციიდან 3 თვის შემდეგ გაუქმდება;
9.4. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია დაცულია. კომპანია შპს „საქართველოს ფოსტა“ არ გადასცემს მესამე მხარეს მომხმარებლის შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციას სასამართლო დადგენილების გარეშე;
9.5. კომპანია შპს „საქართველოს ფოსტა“  უფლებას იტოვებს კლიენტის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების მიწოდების პირობები ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურების მიწოდება;
9.6. მომხმარებლის სახელისა და გვარის შეცვლა რეგისტრაციის შემდეგ აღარ ხდება, კომპანიის მხრიდან შესაბამისი ინსტრუქციების გარეშე. ინსტრუქციები გულისხმობს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას ოფისში, ელ-ფოსტაზე დადასტურებას და სხვა;

 
10. დავის გადაწყვეტის წესი
10.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან ერთად, მომხმარებლისა და ექსპედიტორის უფლება-მოვალეობები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
10.2. მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი უთანხმოება. პირველ რიგში, უნდა გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით. სხვა შემთხვევაში, მხარეთა შორის ურთიერთობას განიხილავს საქართველოს სასამართლოები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.