მალეოს პროდუქტებით სარგებლობისას შპს „საქართველოს ფოსტის“ მომსახურების წესები და პირობები

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს ფოსტა“ (ს/ნ: 203836233; მის: საქართველო, თბილისი, სადგურის მოედანი №2, 0100; ელექტრონული პლატფორმა: https://www.maleo.ge/, ტელ: 0322-24-09-09) (შემდეგში-„ექსპედიტორი“), 
 
და 
 
მეორე მხრივ, ფიზიკური ან იურიდიული პირი (შემდეგში - „შემკვეთი“), რომელიც სარგებლობს შპს „საქართველოს ფოსტის“ მომსახურებით და მინიჭებული აქვს ოთახის ნომერი, რომელიც დაფიქსირებულია გზავნილის ჩამოსვლისას თანდართულ საერთო კომერციულ ინვოისში, საბაჟო დოკუმენტაცისა და შპს „საქართველოს ფოსტის“ მონაცემთა ბაზაში, 
 
დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 
 
1. ხელშეკრულების საგანი
1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემკვეთის მიერ გაგზავნილი და ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლის ცენტრებში მიღებული გზავნილის საქართველოში ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურების (შემდეგში - მომსახურება) გაწევა, რომელსაც ექსპედიტორი უზრუნველყოფს თავისი სახელითა და შემკვეთის ხარჯზე.
1.2. შემკვეთი სარგებლობს ექსპედიტორის მომსახურებით ვებ-გვერდზე www.maleo.ge რეგისტრაციის, წინამდებარე მომსახურების წესებისა და პირობების (ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები) მიღების/დადასტურებისა და ოთახის ნომრის მინიჭების საფუძველზე, რომელიც ფიქსირდება გზავნილზე თანდართულ საერთო კომერციულ ინვოისში, საბაჟო დოკუმენტაციასა და ექსპედიტორის მონაცემთა ბაზაში.
1.3. მომსახურების პირობები საჯაროა და განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.maleo.ge.

 
2. მომსახურების საფასური და ანგარიშსწორების წესი
2.1. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში გზავნილის ტრანსპორტირების მომსახურების საფასური 1 კგ-ზე შეადგენს 6.99 (ექვსი მთელი ოთხმოცდაცხრამეტი მეასედი) აშშ დოლარს, ხოლო საბერძნეთის რესპუბლიკიდან გზავნილის ტრანსპორტირების მომსახურების საფასური 1 კგ-ზე შეადგენს 3 (სამი) ევროს ვებ-გვერდზე www.maleo.ge გზავნილის რეგისტრაციის დღეს საქართველოს ბანკის მიერ დადგენილი ვალუტის კომერციული გაცვლითი კურსის შესაბამისად. მომსახურების საფასური გამოითვლება გზავნილის რეალური წონიდან.
2.2. მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს ვებ-გვერდზე www.maleo.ge მითითებული გადახდის მეთოდებით (შემკვეთის ექაუნთში ბალანსის შევსების ფუნქციონალის საშუალებით. შემკვეთის ექაუნთის შევსება შესაძლებელია საბანკო გადარიცხვით ან სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის გამოყენებით).გაფრთხილება: შემკვეთის ექაუნთზე განთავსებული თანხა გატანას ან/და სხვა ანგარიშზე გადატანას არ ექვემდებარება.
2.3. შემკვეთი მომსახურების საფასურს იხდის გზავნილის ჩაბარებამდე. ამასთან, შემკვეთი ვალდებულია ჩაიბაროს გზავნილი წინამდებარე ხელშეკრულების 3.3. პუნქტში მითითებული შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
2.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 2.3. პუნქტით განსაზღვრული ვადის გადაცილების შემთხვევაში გზავნილი ექვემდებარება დაარქივებას შპს „საქართველოს ფოსტის“ ვებ-გვერდზე განთავსებული „ჩაუბარებელი გზავნილის დაარქივების, გამოთხოვისა და განადგურების წესის“ მიხედვით. საბაჟო სტატუსის მქონე გზავნილი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გადაეცემა სახელმწიფოს.

 
3. გზავნილის პარამეტრები და მომსახურების მიწოდების ზოგადი პირობები
3.1. გზავნილის მაქსიმალური მოცულობა (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე) შეადგენს 1.5 მეტრს, ხოლო წონა - 50 კგ-ს. ამასთან, თუ გზავნილის მოცულობა/წონა აღემატება მითითებულ პარამეტრებს, შემკვეთი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს აღნიშნულის შესახებ ექსპედიტორს, რა შემთხვევაშიც ექსპედიტორი იტოვებს უფლებას უარი თქვას შესაბამისი მომსახურების მიწოდებაზე.
3.2. მომსახურება მოიცავს ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლის ცენტრებში მიღებული გზავნილების საქართველოში მდებარე სერვისცენტრებამდე ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მოქმედებების შესრულებას. ამასთან, გზავნილების საქართველოში მდებარე სერვისცენტრებში მიტანა ხორციელდება ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლის ცენტრებში გზავნილის მიღებიდან 7-12 სამუშაო დღის ვადაში.
3.3. გზავნილის შესაბამის სერვისცენტრში მიტანის შემდეგ ინფორმაცია გზავნილის მიღების შესახებ ეგზავნება შემკვეთს სმს შეტყობინების ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. გზავნილის შემკვეთისათვის ჩაბარების მიზნით ექსპედიტორის კურიერი არ ახორციელებს ვიზიტს შემკვეთის მისამართზე, გარდა შემკვეთის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული დამატებითი მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევისა.
3.4. გზავნილის ჩასაბარებლად შემკვეთი (შემკვეთის წარმომადგენელი) შესაბამის სერვისცენტრში წარადგენს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს და შემკვეთის ოთახის კოდს.

 
4. გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურების პირობები
4.1. შემკვეთს უფლება აქვს დამატებით ისარგებლოს გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურებით ვებ-გვერდზე www.maleo.ge შესაბამისი მომსახურების გააქტიურების გზით, მომსახურების ღირებულების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში წინასწარ გადახდის პირობითა და მხოლოდ იმ მისამართზე, რომელიც მითითებული იყო ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლითი ცენტრიდან გზავნილის გამოგზავნამდე (მისამართის შეცვლის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ საერთაშორისო გაცვლითი ცენტრიდან გზავნილის გამოგზავნამდე).
4.2. გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურება ქ. თბილისის მასშტაბით ხორციელდება უსასყიდლოდ, ხოლო ქ. თბილისის ფარგლებს გარეთ მომსახურების საფასური შეადგენს 3 (სამი) ლარს. ამასთან, მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2. პუნქტის შესაბამისად.
4.3. ექსპედიტორს უფლება აქვს უარი თქვას შემკვეთისთვის განსაბაჟებელი, დაზიანებული, სველი და სსიპ - შემოსავლების სამსახურის მიერ გახსნილი გზავნილის, აგრეთვე 10 (ათი) ან მეტი კგ წონის მქონე გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურების მიწოდებაზე.
4.4. შემკვეთის მიერ ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურებით სარგებლობისას ექსპედიტორის კურიერის გზავნილის ჩაბარებას უზრუნველყოფს:
4.4.1. საქართველოს მასშტაბით იმ ქალაქებში, სადაც მდებარეობს ექსპედიტორის სერვისცენტრები:
4.4.1.1. არაუგვიანეს შეკვეთის მიღების დღისა, თუ შეკვეთა მიღებულია სამუშაო დღის 12:00 საათამდე;
4.4.1.2. არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის 10:00 საათისა - თუ შეკვეთა მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12:00 საათის შემდეგ.
4.4.2. საქართველოს მასშტაბით სხვა ტერიტორიულ ერთეულებში, სადაც არ მდებარეობს ექსპედიტორის სერვისცენტრი, შეკვეთის მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის ბოლომდე.
4.5. თუ ექსპედიტორისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ვერ ხდება გზავნილის შემკვეთისთვის ჩაბარება (მაგ: შემკვეთის ადგილზე არყოფნის ან სხვა მიზეზით), ექსპედიტორის კურიერი შემკვეთის მისამართზე ტოვებს შეტყობინების ფურცელს. ასეთ შემთხვევაში შემკვეთის მიერ გზავნილის მიღება შესაძლებელი იქნება ექსპედიტორის სერვისცენტრიდან გატანის გზით.

 
5. გზავნილის დაზღვევის მომსახურების პირობები
5.1. შემკვეთს უფლება აქვს დამატებით ისარგებლოს დეკლარირებული გზავნილის დაზღვევის მომსახურებით (გარდა აკრძალული ნივთებისა და მსხვრევადი ნივთების დაზღვევისა) ვებ-გვერდზე www.maleo.ge შესაბამისი მომსახურების გააქტიურების გზით, მხოლოდ ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლითი ცენტრიდან გზავნილის გამოგზავნამდე და დაზღვევის ღირებულების წინასწარი გადახდის პირობით.
5.2. გზავნილის დაზღვევის საფასური შეადგენს დეკლარაციაში მითითებული გზავნილის ღირებულების 5%-ს. ამასთან, დაზღვევის საფასურის გადახდა ხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2. პუნქტის შესაბამისად.
5.3. გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია არაუმეტეს მისი რეალური ღირებულებით. ამასთან, დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი შეადგენს 10 000 ლარს.

 
6. მხარეთა უფლება-მოვალეოები
6.1. შემკვეთს უფლება აქვს:
6.1.1. მოსთხოვოს ექსპედიტორს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესაბამისი მომსახურების მიწოდება;
6.1.2. მოსთხოვოს ექსპედიტორს განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
6.2. შემკვეთი ვალდებულია:
6.2.1. დროულად მისცეს ექსპედიტორს გადაზიდვის დოკუმენტების გასაფორმებლად აუცილებელი მითითებები, მიაწოდოს საბაჟო ფორმალობებისა და სხვა მოქმედებების შესასრულებლად საჭირო და, აუცილებლობის შემთხვევაში, იმპორტის გადასახადის გადასახდელად აუცილებელი ცნობები, აგრეთვე აღნიშნული ცნობების უტყუარობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები;
6.2.2. არ დაუკვეთოს ექსპედიტორს აკრძალული გზავნილების გადაზიდვის მომსახურება;
6.2.3. საფრთხის შემცველი გზავნილის არსებობისას გააფრთხილოს ექსპედიტორი საფრთხის ზუსტი სახეობისა და, აუცილებლობის შემთხვევაში, უსაფრთხოების ზომებზე მითითებით;
6.2.4. გზავნილის სპეციფიკის გათვალისწინებითა და უსაფრთხო გადაზიდვის მოთხოვნების დაცვის მიზნით უზრუნველყოს, რომ გზავნილი სათანადოდ იყოს შეფუთული;
6.2.5. დროულად და სრულად გადაუხადოს ექსპედიტორს მომსახურების საფასური;
6.2.6. სრულად აუნაზღაუროს ექსპედიტორს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის შედეგად მიყენებული ზიანი.
6.3. ექსპედიტორს უფლება აქვს:
6.3.1. მოსთხოვოს შემკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;
6.3.2. უარი თქვას მომსახურების მიწოდებაზე, თუ გზავნილის მოცულობა/წონა აღემატება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პარამეტრებს;
6.3.3. უარი თქვას დამატებითი მომსახურების მიწოდებაზე წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობისას;
6.3.4. გადმოტვირთოს, გაანადგუროს ან გაუვნებელყოს გზავნილი, რომლის საფრთხის შემცველობის შესახებ არ იყო სათანადოდ ინფორმირებული. ამასთან, ამ შემთხვევაში ექსპედიტორი თავისუფლდება ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.
6.4. ექსპედიტორი ვალდებულია:
6.4.1. მიაწოდოს შემკვეთს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესაბამისი მომსახურება;
6.4.2. აუნაზღაუროს შემკვეთს განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანი წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

 
7. ექსპედიტორის პასუხისმგებლობა და მისი გამორიცხვა
7.1. ექსპედიტორის პასუხისმგებლობის მოცულობა შემკვეთის წინაშე განისაზღვრება იმ პირდაპირი მატერიალური ზიანით, რომელიც მისი ბრალით (განზრახვით ან გაუფრთხილებლობით) იქნება გამოწვეული, მაგრამ არაუმეტეს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მაქსიმალური ზღვარისა. ამასთან, მატერიალურ ზიანში არ იგულისხმება შემკვეთის არაპირდაპირი ზარალი, მათ შორის, მიუღებელი შემოსავალი.
7.2. ექსპედიტორი მატერიალურ პასუხისმგებლობას იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება მისი ბრალით, გზავნილის (მათ შორის, დაზღვეულის) დაკარგვით, გზავნილის ისეთი გარეგანი დაზიანებით, რომელიც იწვევს მისი შიგთავსის დაზიანებას, აგრეთვე შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვით.
7.3. გზავნილი დაკარგულად ითვლება, თუ მის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა პრეტენზიის მიღებიდან 1 (ერთი) თვის განმავლობაში. ამასთან, შემკვეთის მიერ პრეტენზიის წარდგენა უნდა მოხდეს გზავნილის საწყობში მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) თვის განმავლობაში.
7.4. ექსპედიტორის პასუხისმგებლობა გამოირიცხება:
7.4.1. თუ გზავნილი ჩაბარებულია ექსპედიტორის მიერ დადგენილი პროცედურების შესაბამისად;
7.4.2. იმ გზავნილების მიმართ, რომელთა ადრესატისათვის ჩაუბარებლობის მიზეზი გახდა შემკვეთისგან მიღებული არასწორი (არასრულყოფილი) ინფორმაცია;
7.4.3. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში;
7.4.4. შემთხვევებში, როცა ექსპედიტორს არ შეუძლია განახორციელოს გზავნილების აღრიცხვა, სამსახურეობრივი დოკუმენტების დაუძლეველი ძალის შედეგად განადგურების გამო;
7.4.5. თუ გზავნილის დაკარგვა ან მისი შიგთავსის არარსებობა გამოწვეულია გამგზავნის ბრალით ან დაუდევრობით, ან შიგთავსის თვისებებით;
7.4.6. იმ გზავნილის მიმართ, რომელიც შეიცავს გასაგზავნად აკრძალულ საგნებს;
7.4.7. მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, სახელმწიფო ორგანოების მიერ გზავნილის დაკავების, განადგურების ან მისი კონფისკაციის შემთხვევაში;
7.4.8. თუ გზავნილის დაზღვევის შემთხვევაში, დაზღვევა განხორციელებულია იმაზე მეტ თანხად, ვიდრე გზავნილის რეალური ღირებულებაა (ამ შემთხვევაში ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ გზავნილის რეალური ღირებულება);
7.4.9. თუ გზავნილის ტრანსპორტირება ექსპედიტორის აშშ-ს ან საბერძნეთის ოფისში განხორციელდა სხვა ქვეყნიდან, რის გამოც მოხდა გზავნილის ნებისმიერი გადასახადით/მოსაკრებლებით დაბეგვრა, გამომგზავნი ან მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად;
7.4.10. იმ გზავნილების მიმართ, რომელთა შიგთავსი არის მსხვრევადი საგნები (მათ შორის, ეკრანი, ჭურჭელი, ჭაღი, ბრა, სუნამო, მინის ნებისმიერი ნაკეთობა და სხვა);
7.4.11. თუ გზავნილი გარეგნულად დაზიანებულია, თუმცა ასეთმა დაზიანებამ არ გამოიწვია მისი შიგთავსის დაზიანება;
7.4.12. თუ გზავნილი გარეგნულად დაზიანებული არ არის, შიგთავსი კი მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებულია;
7.4.13. მაღაზიის მიერ არასათანადოდ შეფუთულ ნივთებზე;
7.4.14. თუ ანაზღაურების მიღების მიზნით შემკვეთი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებს.
7.5. გზავნილის დაკარგვის შემთხვევაში, ექსპედიტორი ანაზღაურებს ზიანს შემდეგი ოდენობით:
7.5.1. დაზღვეული გზავნილის დაკარგვის შემთხვევაში - დაზღვევის თანხის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს წინასწარ დეკლარაციაში მითითებული ოდენობისა, რომელსაც ემატება გადახდილი ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან, დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი არ უნდა აღემატებოდეს - 10 000 ლარს.
7.5.2. დაუზღვეველი გზავნილის დაკარგვის შემთხვევაში - გზავნილის შიგთავსის ღირებულების ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა, რომელსაც ემატება გადახდილი ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან, თუ წინასწარი დეკლარირებისა და ნასყიდობის დოკუმენტში (ინვოისში) მოცემული ღირებულებები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ანაზღაურება მოხდება უფრო ნაკლები თანხის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.
7.5.3. გზავნილის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის ან გზავნილის ისეთი გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს შიგთავსის დაზიანებას, ექსპედიტორი ანაზღაურებს ზიანს შემდეგი ოდენობით:
7.5.4. დაზღვეული გზავნილის ისეთი გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს შიგთავსის დაზიანებას და/ან შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში - დაზიანებული/დაკარგული ნივთის ღირებულების ოდენობით, რომელიც წინასწარ დეკლარაციაში მითითებული ასეთი ნივთის ღირებულების იდენტურია. ამასთან, დაკარგული/დაზიანებული ნივთის დაზღვევის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ნასყიდობის დოკუმენტში (ინვოისში) მითითებულ ოდენობას, ხოლო დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 10 000 ლარს.
7.5.5. დაუზღვეველი გზავნილის ისეთი გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს შიგთავსის დაზიანებას და/ან გზავნილის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში - დაზიანებული/დაკარგული ნივთის ღირებულების ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა. ამასთან, თუ წინასწარი დეკლარირებისა და ნასყიდობის დოკუმენტში (ინვოისში) მოცემული ღირებულებები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ანაზღაურება მოხდება უფრო ნაკლები თანხის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.

 
8. გზავნილის დეკლარირება/განბაჟება
8.1. გზავნილის დეკლარირება (პროდუქციის გამომგზავნისა (ვებ-გვერდი, სადაც შემკვეთმა შეიძინა პროდუქცია) და სასაქონლო დასახელების, ასევე ფასის მითითება) ვებ–გვერდზე www.maleo.ge სავალდებულოა. დეკლარირებისას მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება შემკვეთს.
8.2. შემკვეთი ვალდებულია, გზავნილი დაადეკლარიროს ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლის ცენტრში მოხვედრიდან ექსპედიტორის ტერმინალში მიტანამდე პერიოდში.
8.3. გზავნილის დეკლარირებისას შემკვეთმა ვებ-გვერდზე www.maleo.ge უნდა ატვირთოს ან/და გზავნილის გატანისას ექსპედიტორს უნდა წარუდგინოს გამყიდველი ორგანიზაციისგან მიღებული შესყიდვის საბუთი (ინვოისი).
8.4. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი წინამდებარე ხელშეკრულების 8.2. პუნქტი განსაზღვრულ ვადაში არ დაადეკლარირებს გზავნილს, დეკლარირების პროცესი ვებ-გვერდზე www.maleo.ge შეწყდება და განახლდება გზავნილის საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთისას, რის შემდეგაც დეკლარირების შესაძლებლობა იარსებებს 8 (რვა) კალენდარული დღის განმავლობაში. თუ გზავნილის საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შემოსვლიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში არ მოხდა მისი დეკლარირება, გზავნილი გადაეცემა სახელმწიფოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
8.5. შემკვეთს აქვს შესაძლებლობა ვებ-გვერდის www.maleo.ge გამოყენებით მოითხოვოს დეკლარირების დისტანციურად განხორციელება, სავალდებულო საბაჟო დეკლარირებას დაქვემდებარებულ გზავნილ(ებ)ზე.
8.6. დისტანციური დეკლარირების მომსახურების საფასური თითო დეკლარაციაზე შეადგენს 10 ლარს და მისი გადახდა ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2. პუნქტის შესაბამისად. ამასთან, ერთი რეისისა და ინტერნეტმაღაზიის ქვეშ გაერთიანებული გზავნილების დეკლარირება ხდება ერთიანად და შემკვეთი იხდის ერთ ტარიფს.
8.7. დადეკლარირებული გზავნილის გატანა შემკვეთს შეუძლია სერვისცენტრიდან. მას ასევე შეუძლია აღნიშნულ გზავნილზე ისარგებლოს მისამართზე ჩაბარების სერვისით, რა დროსაც საბაჟო დეკლარაციასა (ფორმა 4) და გზავნილს შემკვეთი ადგილზე მიიღებს.
8.8. იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო ორგანო დააკისრებს საჯარიმო სანქციას ექსპედიტორს, შემკვეთის მიერ მომსახურების პირობების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის გამო (მაგ: პროდუქციის არასრული ან არაზუსტი დეკლარირება), ექსპედიტორი უფლებას იტოვებს აღნიშნული ჯარიმის გადახდა დააკისროს შემკვეთს.

 
9. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ვალდებულება
9.1. შემკვეთი აცხადებს თანხმობას ექსპედიტორისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, სახელი და გვარი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი ან/და სხვა ინფორმაცია) დამუშავებაზე.
9.2. ექსპედიტორი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ შემკვეთის მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მოახდენს მხოლოდ შემდეგი მიზნ(ებ)ით:
9.2.1. ექსპედიტორის საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე მომსახურების ან/და კონსულტაციის გაწევის მიზნით იმ ფარგლებში, რაც აუცილებელია შემკვეთის ინტერესებისა და ექსპედიტორის მიერ შემკვეთის წინაში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთვის;
9.2.2. აქციების, მარკეტინგული შეთავაზებების, ექსპედიტორის შესახებ ინფორმაციის, მისი საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე შეთავაზებების (ოფერების), მათ შორის, სპეციალური შემოთავაზებების ან/და სარეკლამო მასალის მოწოდების/გაცნობის მიზნით;
9.2.3. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ან/და მისი განახლების მიზნით;
9.2.4. კვლევების, გამოკითხვების ჩატარების, მათ შორის, სტატისტიკური კვლევების ჩატარებისა და ანალიტიკური მიზნებისთვის.
9.3. ექსპედიტორი არ გადასცემს მესამე პირებს შემკვეთის პერსონალურ მონაცემებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
9.3.1. არსებობს შემკვეთის თანხმობა;
9.3.2. კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან შემკვეთმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;
9.3.3. აუცილებელია ასეთი ინფორმაციის მესამე პირებისათვის გადაცემა მოქმედი კანონმდებლობების მოთხოვნათა დაცვით და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
9.4. ექსპედიტორი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მიიღებს ყველა ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომას, რომელიც უზრუნველყოფს შემკვეთის პერსონალური მონაცემების დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.
9.5. შემკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ექსპედიტორი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.
9.6. შემკვეთს ნებისმიერ დროს შეუძლია უარი თქვას პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ მის მიერ გაცხადებულ თანხმობაზე ესპედიტორისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ მონაცემთა განადგურება, გარდა ფულადი ვალდებულებების შესრულების შესახებ მისივე თანხმობით დამუშავებული ინფორმაციისა, რა შემთხვევაშიც ექსპედიტორი შეწყვეტს შემკვეთის პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ან/და გაანადგურებს დამუშავებულ მონაცემებს ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა საფუძველი.

 
10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავის გადაწყვეტის წესი
10.1. შემკვეთისა და ექსპედიტორის ურთიერთობა რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
10.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყველა პრეტენზია განხილული უნდა იქნეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, მხარის მიერ პრეტენზიის წერილობითი ფორმით მიღების დღიდან.
10.3. მოლაპარაკების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეებს შორის წარმოშობილი დავა განიხილება და გადაწყდება საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის მიმართვის გზით.

 
11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.
11.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
11.2.1. მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით;
11.2.2. ერთ-ერთი მხარის მიერ ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე არღვევს ხელშეკრულებით დაკისრებულ მოვალეობებს და შესაბამისმა მხარემ განუსაზღვრა მას გონივრული ვადა დარღვევის აღმოსაფხვრელად, ხოლო დამრღვევმა მხარემ ვერ უზრუნველყო დადგენილ ვადაში დარღვევის გამოსწორება;
11.2.3. ერთ-ერთი მხარის მიერ ცალმხრივად, მეორე მხარისათვის წინასწარ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

 
12. დამატებითი პირობები
12.1. მხარეები აცხადებენ, რომ ექსპედიტორი ვალდებულებას იღებს მხოლოდ იმ მომსახურების მიწოდებაზე, რაც განსაზღვრულია და სათანადოდ მოთხოვნილია შემკვეთის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
12.2. შემკვეთი აცხადებს, რომ მის მიერ ექსპედიტორისთვის წარდგენილი დოკუმენტები არის ნამდვილი.
12.3. მხარეები თანხმდებიან, რომ შემკვეთის ოთახის ნომერი, რომელზეც არცერთი გზავნილი არ ფიქსირდება, ჩაითვლება არააქტიურად და რეგისტრაციიდან 3 (სამი) თვის შემდეგ გაუქმდება.
12.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ არ გაამჟღავნებენ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ერთმანეთისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას, გარდა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სასამართლოს მიერ ინფორმაციის გამოთხოვის შემთხვევისა. აღნიშნული ვალდებულება არ ვრცელდება იმ ინფორმაციაზე, რომელიც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი.
12.5. ექსპედიტორი უფლებას იტოვებს შემკვეთთან შეთანხმების გარეშე შეცვალოს მომსახურების წესები და პირობები (მათ შორის, მომსახურების ტარიფები), რაც განთავსდება ექსპედიტორის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.maleo.ge და ძალაშია შემკვეთის დამატებითი შეტყობინების/თანხმობის გარეშე.