ასპინძის სერვისცენტრი №0500

ასპინძა, რუსთაველის ქ.№10