სერვისები

მალეოს სერვისით სარგებლობისას გზავნილის საფასური შეადგენს:

აშშ-დან - 1 კგ - 8.00 $

გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან


აშშ-დან საქართველოზე დამისამართებული მალეოს გზავნილით ავტომობილის ნაწილების გამოგზავნისას, მომსახურების საფასურის გამოთვლა ხორციელდება, გზავნილის მოცულობითი წონის ნამრავლით „საქართველოს ფოსტის“ მიერ 1კგ-სთვის დადგენილ  ტარიფზე.

საბერძნეთიდან - 1 კგ - 3 €
საბერძნეთში, ათენის ოფისიდან გატანის შემთხვევაში ტარიფი შეადგენს - 1 ამანათზე - 2 €

გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან

თურქეთიდან - 1 კგ - 3.5 $
გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან

იტალიიდან - 1 კგ - 4 €
გზავნილის საფასური გამოითვლება რეალური წონიდან

პოლონეთიდან - 1 კგ - 6 €

პოლონეთიდან საქართველოზე დამისამართებული მალეოს გზავნილის მომსახურების საფასურის გამოთვლისას, მხედველობაში მიიღება გზავნილის მოცულობითი და ზუსტ წონებს შორის უმეტესი წონა და ის მრავლდება შპს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ 1კგ-სთვის დადგენილ ტარიფზე.გზავნილის მოცულობა (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე) არ უნდა აღემატებოდეს 1.05 - და 30 კგ-. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამანათის ტრანსპორტირების საფასურის დაანგარიშება მოხდება ამანათის მოცულობითი წონის


მალეოს ბონუს პროგრამა
მალეო ერთგულ მომხარებელს სთავაზობს ბონუს პროგრამას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაიბრუნოთ გადახდილი თანხის 5%-მდე.


ქულების დაგროვების წესი
მომხმარებელს გზავნილის ტრანსპორტირების თანხის გადახდისას, ყოველ 0.20 ლარზე ბონუს ქულის სახით ერიცხება 10 ქულა, რაც უდრის 0.01 ლარს. ქულათა დაანგარიშება ხდება ყოველ გახარჯულ 0.20 ლარზე.


ქულათა დაანგარიშების სისტემა
 

თანხა

ქულა

0.01 – 0.19

0

0.20 – 0.39

10

0.40 – 0.59

20

0.60 – 0.79

30

0.80 – 0.97

40

1.00

50

 
ქულათა გამოყენების წესი
მალეოს ბონუს პროგრამის ფარგლებში, მომხამარებელს საშუალება აქვს დაგროვილი ქულები გადაცვალოს თანხაში. გადაცვლილი თანხა მომხარებელს შეუძლია გამოიყენოს გზავნილის ტრანსპორტირების ხარჯის ასანაზღაურებლად იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ გადაცვლილი თანხა საკმარისია გადასახდელი ტრანსპორტირების ხარჯის სრულად დასაფარად. შეჯამებას არ