ინფორმაცია

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შესაბამისი თანხის სანაცვლოდ დააზღვიოს ამანათის დაკარგვა ონლაინ რეჟიმში www.maleo.ge ვებ გვერდის  საშუალებით.


შიგთავსის ნაწილობრივი/მთლიანი დაზიანების დაზღვევა არ ხდება. გზავნილის შიგთავსის დაზიანება ნიშნავს არასწორ შეფუთვას. მალეოს ამანათები კონტრაქტორი კომპანიის ოფისში, აშშ-ში მიდის უკვე შეფუთული,  აქედან გამომდინარე,  „საქართველოს ფოსტა“ არ აგებს პასურს გზავნილის დაზიანების შემთხვევაში.


ვებ გვერდზე - www.maleo.ge დაზღვევის მონიშვნა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დადეკლარირებულ ამანათებზე მანამ, სანამ გზავნილი დატოვებს ამერიკის საწყობს.


დაზღვევის საფასური შეადგენს დეკლარაციაში მითითებული ნივთის ღირებულების 5%-ს.