ინფორმაცია

„მალეო“-ს გზავნილის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობების  შემთხვევაში:


·  გზავნილი არ უნდა ექვემდებარებოდეს სავალდებულო საბაჟო დეკლარირებას და იმპორტის გადასახადით დაბეგვრას;

·  გზავნილი არ უნდა იყოს გახსნილი შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მიერ;

·  გზავნილი გარეგნულად არ უნდა იყოს დაზიანებული ან სველი, აგრეთვე წონის სხვაობა არ უნდა აჭარბებდეს 20გრ-ს; 

·  გადახდილი უნდა იყოს ტრანსპორტირების/დაზღვევის  და საკურიერო სერვისის ღირებულება.

·  გზავნილი/ების წონა უნდა იყოს 10კგ-ზე ნაკლები.


ერთი საკურიერო სერვისის ღირებულება შეადგენს 3 (სამ) ლარს.

მომხმარებელს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთი საკურიერო სერვისით, თუ მისი გზავნილები საქართველოში მიღებულია 

ერთი საჰაერო რეისით და გზავნილების ჯამური წონა ნაკლებია 10კგ-ზე. 


ძირითადი მისამართი.

მალეოს გზავნილის ადგილზე მიტანის სერივისი შესაძლებელია  გააქტიურდეს მხოლოდ იმ ძირითად მისამართზე, 

რომელიც მომხარებელს ქონდა მითითებული გზავნილის ამერიკის საწყობის დატოვებამდე.ადგილზე მიტანის სერვისის მოთხოვნის შემთხვევაში, „მალეო“-ს გზავნილის ჩაბარების ვადებია: 


სერვისცენტრის განლაგება ქალაქებში

·  არაუგვიანეს იმავე დღისა, თუ შეკვეთა  მიღებულია სამუშაო დღის 12.00 საათამდე;

·  არაუგვიანეს  მეორე სამუშაო დღის 12.00 საათამდე - თუ შეკვეთა მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12.00 საათის შემდეგ.


დანარჩენ ტერიტორიაზე (რეგიონებში შემავალი სოფელი, დაბა, დასახლება)

არაუგვიანეს  მეორე სამუშაო დღის ბოლომდე.„მალეო“-ს გზავნილები მისი ადგილზე მიტანისას შეიძლება ჩაბარდეს როგორც უშუალოდ ადრესატს,  ასევე  ნებისმიერ სრულწლოვან  პირს,  რომელიც დახვდება კურიერს ადრესატის მისამართზე და განაცხადებს, რომ ცხოვრობს/მუშაობს  ადრესატთან ერთად და წარადგენს საკუთარ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 

თუ „მალეო“-ს გზავნილის ადრესატს არასრულწლოვანი პირი წარმოადგენს, მისი ჩაბარება ხორციელდება ამ მისამართზე მყოფი სრულწლოვანი პირისთვის.

 

„მალეო“-ს გზავნილის ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე ერთჯერადი ვიზიტის განხორციელების გზით. ამასთან, თუ  კურიერი ვერ მოახერხებს გზავნილის ჩაბარებას (ვერ შევა შენობაში, სადაც უშუალოდ განთავსებულია ადრესატის მისამართი (ბინა, ოფისი და ა.შ.), ან კურიერს არავინ დახვდება ადრესატის მისამართზე, ან პირი უარს განაცხადებს გზავნილის მიღებაზე),   ის დატოვებს  შეტყობინების ფურცელს ადრესატის მისამართზე, ხოლო გზავნილს დააბრუნებს უკან სერვისცენტრში, საიდანაც ადრესატს საშუალება ექნება გაიტანოს გზავნილი (იგივე გზავნილებზე განმეორებით საკურიერო სერვისით სარგებლობა შეუძლებელია). ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტის“ მხრიდან ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება. 

 

ჩაუბარებელი  „მალეოს“ ამანათების შენახვის ვადა შეადგენს შპს „საქართველოს ფოსტის“ სერვისცენტრში მიღებიდან 30 (ოცდაათ) კალენდარულ დღეს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გზავნილი დაექვემდებარება დაარქივებას შემდგომი განადგურების მიზნით, ან გადაეცემა სახელმწოფოს საკუთრებაში.