სერვისები

      გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურების პირობები

გზავნილის ადგილზე მიტანის მომსახურება გულისხმობს კურიერის მომსახურებას და გზავნილის ბინაზე მიტანის სერვისს. აღნიშნული სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია გზავნილის სერვის ცენტრში შესვლის შემდეგ, ვებ გვერდ Maleo.ge-ს საშუალებით, მომსახურების ღირებულების წინასწარი გადახდის შემთხვევაში.

საქართველოს ფოსტის მიერ საკურიერო სერვისის ტარიფი დადგენილია ერთი რეისის ქვეშ გაერთიანებული გზავნილების, მომხმარებლის ერთ მისამართზე მიტანისათვის, ამასთან ასეთი გზავნილების ჯამური წონა არ უნდა აღმატებოდეს 10კგ-ს.

შემკვეთს უფლება აქვს დამატებით ისარგებლოს გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურებით იმ მისამართზე, რომელიც მითითებული იყო ექსპედიტორის საერთაშორისო გაცვლითი ცენტრიდან გზავნილის გამოგზავნამდე (მისამართის შეცვლის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ საერთაშორისო გაცვლითი ცენტრიდან გზავნილის გამოგზავნამდე).

გზავნილის ადგილზე მიტანის (საკურიერო) მომსახურება ქ. თბილისის მასშტაბით ხორციელდება უსასყიდლოდ, ხოლო ქ. თბილისის ფარგლებს გარეთ მომსახურების საფასური შეადგენს 3 (სამი) ლარს.

ადგილზე მიტანის სერვისის მოთხოვნის შემთხვევაში, „მალეო“-ს გზავნილის ჩაბარების ვადები:
·         შეკვეთის მიღების დღიდან 3(სამი) სამუშაო დღე

„მალეო“-ს გზავნილები მისი ადგილზე მიტანისას შეიძლება ჩაბარდეს როგორც უშუალოდ ადრესატს, ასევე  ნებისმიერ სრულწლოვან პირს, რომელიც დახვდება კურიერს ადრესატის მისამართზე და განაცხადებს, რომ ცხოვრობს/მუშაობს  ადრესატთან ერთად და წარადგენს საკუთარ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. თუ „მალეო“-ს გზავნილის ადრესატს არასრულწლოვანი პირი წარმოადგენს, მისი ჩაბარება ხორციელდება ამ მისამართზე მყოფი სრულწლოვანი პირისთვის.

„მალეო“-ს გზავნილის ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე ერთჯერადი ვიზიტის განხორციელების გზით. ამასთან, თუ კურიერი ვერ მოახერხებს გზავნილის ჩაბარებას (ვერ შევა შენობაში, სადაც უშუალოდ განთავსებულია ადრესატის მისამართი (ბინა, ოფისი და ა.შ.), ან კურიერს არავინ დახვდება ადრესატის მისამართზე, ან პირი უარს განაცხადებს გზავნილის მიღებაზე), ის დატოვებს შეტყობინების ფურცელს ადრესატის მისამართზე, ხოლო გზავნილს დააბრუნებს უკან სერვის ცენტრში, საიდანაც ადრესატს საშუალება ექნება გაიტანოს გზავნილი (იგივე გზავნილებზე განმეორებით საკურიერო სერვისით სარგებლობა შეუძლებელია). ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტის“ მხრიდან ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება.

ჩაუბარებელი „მალეო“ გზავნილის შენახვის ვადა შეადგენს შპს „საქართველოს ფოსტის“ სერვის ცენტრში მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გზავნილი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გადაეცემა საბაჟო ორგანოს.