ინფორმაცია

„მალეო“-ს გზავნილის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობების  შემთხვევაში:


  „ადრესატის მისამართზე ჩაბარება“ გულისხმობს კურიერის მომსახურებას და გზავნილის ბინაზე მიტანის სერვისს. აღნიშნული სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია გზავნილის სერვის ცენტრში შესვლის შემდეგ, ვებ გვერდ Maleo.ge-ს საშუალებით, მომსახურების ღირებულების წინასწარი  გადახდის შემთხვევაში. 

  საქართველოს ფოსტის მიერ „ადრესატის მისამართზე ჩაბარების“ სერვისის ტარიფი დადგენილია ერთი რეისის ქვეშ გაერთიანებული გზავნილების, მომხმარებლის ერთ მისამართზე მიტანისათვის, ამასთან ასეთი გზავნილების ჯამური წონა  ნაკლები უნდა იყოს 10კგ-ზე.


  ადრესატის მისამართზე მიტანის სერვისი აქტიურდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 

  • თუ გზავნილი არ დაექვემდებარება სავალდებულო საბაჟო დეკლარირებას. 
  • „ადრესატის მისამართზე ჩაბარება“ შესაძლებელია მხოლოდ იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულია გზავნილზე.   თბილისის მასშტაბით „ადრესატის მისამართზე ჩაბარების“  სერვისი უფასოა.
  რეგიონებში „ადრესატის მისამართზე ჩაბარების“  სერვისის ღირებულება შეადგენს 3 (სამი) ლარს.  ადგილზე მიტანის სერვისის მოთხოვნის შემთხვევაში, „მალეო“-ს გზავნილის ჩაბარების ვადები: 

  სერვის ცენტრის განლაგება ქალაქებში
  • არაუგვიანეს იმავე დღისა,  თუ შეკვეთა  მიღებულია სამუშაო დღის 12:00 საათამდე;
  • არაუგვიანეს  მეორე სამუშაო დღის 12:00 საათამდე - თუ შეკვეთა მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12:00 საათის შემდეგ.


  დანარჩენ ტერიტორიაზე (რეგიონებში შემავალი სოფელი, დაბა, დასახლება)

  შეკვეთის მიღებიდან არაუგვიანეს  მეორე სამუშაო დღის ბოლომდე.
  „მალეო“-ს გზავნილები მისი ადგილზე მიტანისას შეიძლება ჩაბარდეს როგორც უშუალოდ ადრესატს, ასევე  ნებისმიერ სრულწლოვან პირს, რომელიც დახვდება კურიერს ადრესატის მისამართზე და განაცხადებს, რომ ცხოვრობს/მუშაობს  ადრესატთან ერთად და წარადგენს საკუთარ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 

  თუ „მალეო“-ს გზავნილის ადრესატს არასრულწლოვანი პირი წარმოადგენს, მისი ჩაბარება ხორციელდება ამ მისამართზე მყოფი სრულწლოვანი პირისთვის.

   

  „მალეო“-ს გზავნილის ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე ერთჯერადი ვიზიტის განხორციელების გზით. ამასთან, თუ კურიერი ვერ მოახერხებს გზავნილის ჩაბარებას (ვერ შევა შენობაში, სადაც უშუალოდ განთავსებულია ადრესატის მისამართი (ბინა, ოფისი და ა.შ.), ან კურიერს არავინ დახვდება ადრესატის მისამართზე, ან პირი უარს განაცხადებს გზავნილის მიღებაზე),   ის დატოვებს  შეტყობინების ფურცელს ადრესატის მისამართზე, ხოლო გზავნილს დააბრუნებს უკან სერვის ცენტრში, საიდანაც ადრესატს საშუალება ექნება გაიტანოს გზავნილი (იგივე გზავნილებზე განმეორებით საკურიერო სერვისით სარგებლობა შეუძლებელია). ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტის“ მხრიდან ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება. 

   

  ჩაუბარებელი  „მალეოს“ ამანათების შენახვის ვადა შეადგენს შპს „საქართველოს ფოსტის“ სერვის ცენტრში მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეს. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გზავნილი დაექვემდებარება დაარქივებას შემდგომი განადგურების მიზნით, ან გადაეცემა სახელმწოფოს საკუთრებაში.